To 1.10.
Michael Monroe, Sami Yaffa & Costello
Teatro-sali, Logomo, Turku